Giỏ hàng
Danh mục sản phẩm

UCM6510 Của Grandstream Đạt Giấy Chứng Nhận CE

Đăng bởi Đặng Chuyên ngày bình luận

Ngày 28 tháng 4 năm 2016, sản phẩm UCM6510 của Grandstream Đạt Giấy Chứng Nhận CE


Tóm tắt nội UCM6510 Của Grandstream Đạt Giấy Chứng Nhận CE

GIẤY CHỨNG NHẬN TUÂN THỦ
Theo EMC 2014/30/EU & LVD 2014/35/EU
Tên người nộp đơn: Grandstream Networks, Inc.

Địa chỉ người nộp đơn :Tầng 4, Tòa nhà Rainbow Technology #16 New West
Rd, Khu Khoa học & Công nghệ Nam Sơn (Bắc) Quận), Thâm Quyến, Trung Quốc 518057

Sản xuất bởi: Grandstream Networks, Inc.

Địa chỉ của nhà sản xuất: Tầng 4, Tòa nhà Rainbow Technology #16 New West
Rd, Khu Khoa học & Công nghệ Nam Sơn (Bắc)
Quận), Thâm Quyến, Trung Quốc 518057

Tên thương hiệu: Grandstream

Mô tả sản phẩm: IP PBX

Model/Mã sản phẩm : UCM6510

Số báo cáo thử nghiệm : SHE-1604-11482-CE/ SHE-1604-11482-LVD

Ngày thử nghiệm : Ngày 28 đến 30 tháng 5 năm 2014/
Ngày 26 tháng 8 năm 2013 đến ngày 28 tháng 8 năm 2014

Điều này là để xác nhận rằng các sản phẩm được xác định ở trên là phù hợp với điều cần thiết yêu cầu của các tiêu chuẩn sau: EN 55022:2010 /AC:2011, phát thải
Thiết bị công nghệ thông tin - Đặc điểm rối loạn vô tuyến -Giới hạn và phương pháp đo lườngCISPR 22:2008 (Đã sửa đổi) EN 55024:2010, Miễn dịch
Thiết bị công nghệ thông tin - Đặc điểm miễn dịch - Giới hạn và
phương pháp đo lường
(KHOẢNG 24:2010)
VI 60950- 1:2006 +MỘT 11:2009 +MỘT 1:2010 +MỘT 12:2011 +MỘT 2:2013
Thiết bị công nghệ thông tin-phần an toàn-phần: 1 yêu cầu chung.

Đánh giá bởi:

Phát hành bởi:

Ký bởi:
Quản Lý Chất Lượng (QC Manager)
www.ecmg-global.net

Ngày phát hành: Ngày 28 tháng 4 năm 2016

Đây là kết quả của các bài kiểm tra được thực hiện từ (các) mẫu sản phẩm đã gửi phù hợp với
đặc điểm kỹ thuật của các tiêu chuẩn tương ứng. Chủ sở hữu chứng chỉ có quyền đóng dấu CE trên kiểm tra
sản phẩm chỉ khi sản phẩm hoàn toàn tuân thủ các tiêu chuẩn cần thiết.

© 2016 Công ty kiểm tra kỹ thuật điện tử ECMG (Thâm Quyến), Chứng chỉ số

Tài liệu gốc chứa watermark. ©2016 Không được sao chép mà không có sự cho phép của ECMG Electronic Technical Testing Corp (Thâm Quyến).

Giấy chứng nhận số CE12158


Hình Ảnh UCM6510 Của Grandstream Đạt Giấy Chứng Nhận CE

UCM6510


Nội dung giấy chứng nhận CE UCM6510 Của Grandstream bằng Tiếng Anh

CERTIFICATE OF COMPLIANCE


According to EMC 2014/30/EU & LVD 2014/35/EU
Applicant Name: Grandstream Networks, Inc.

Applicant Address : 4th Floor,Rainbow Technology Building #16 New West
Rd, Nanshan Science&Technology Park(North
District),Shenzhen,China 518057

Manufactured by : Grandstream Networks, Inc.

Manufacturer’s Address : 4th Floor,Rainbow Technology Building #16 New West
Rd, Nanshan Science&Technology Park(North
District),Shenzhen,China 518057

Brand Name : Grandstream

Product Description: IP PBX

Model / Part Number(s): UCM6510

Test Report Number(s) : SHE-1604-11482-CE/ SHE-1604-11482-LVD

Date(s) of Testing: May 28th to 30th, 2014 /
August 26th, 2013 to August 28th, 2014

This is to certify that the product identified above is in compliance with the essential
requirements of the following standards: EN 55022:2010/AC:2011, Emission
Information Technology Equipment - Radio Disturbance Characteristics -Limits and methods of measurement
CISPR 22: 2008 (Modified)
EN 55024:2010, Immunity
Information Technology Equipment - Immunity characteristics - Limits and
methods of measurement
(CISPR 24: 2010)
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
Information technology equipment-safety-Part: 1 general requirements.

Reviewed by:

Issued by:

Signed by:
Swall Zhang / QC Manager
www.ecmg-global.net

Issued Date:

April 28th , 2016

This is the result of tests that were carried out from the submitted product sample(s) in conformity with the
specification of the respective standards. The certificate holder has the right to affix the CE-Mark on the inspected
product only when the product is completely complying with the required standards.

© 2016 ECMG Electronic Technical Testing Corp.(Shenzhen), Digital Certificate

The original document contains watermark. ©2016 Not to be reproduced without the permission of ECMG Electronic Technical Testing Corp.(Shenzhen).

Certificate No. CE12158


Cũ hơn Mới hơn